საშუალო სკოლა მოსწავლეების მიღების წესი


მოსწავლის მიღების წესი:


1. საშუალო საფეხურზე მოსწავლის შესაბამის კლასში ჩასარიცხად მშობელმა/მეურვემ უნდა წარმოადგინოს:

     ა) განცხადება დირექტორის სახელზე;

     ბ) მოსწავლის სრულყოფილი პირადი საქმე;

     გ) შეფასება მიმდინარე/საბოლოო, აკადემიური მოსწრების პედაგოგიური დაკვირვების შედეგი, კომენტარები;

     დ) ბრძანების ამონაწერი მოსწავლის ამორიცხვის შესახებ;

2. მოსწავლის ჩარიცხვაზე მშობელს შეიძლება უარი ეთქვას, თუ კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა შევსებულია;

3. საშუალო საფეხურის სამივე კლასში მოსწავლე ჩაირიცხება გასაუბრების საფუძველზე.