საშუალო სკოლა საფეხურის ძირითადი მიზნები


  საშუალო საფეხურის ძირითადი მიზნებია:


  • შეუქმნას მოსწავლეს პირობები თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი განათლების მისაღებად;
  • მისცეს მოსწავლეს ხარისხიანი სრული ზოგადი განათლება.
  • დაეხმაროს მოსწავლეს ცოდნის სისტემატიზაციაში, რათა მან წარმატებით შეძლოს საატესტატო და ეროვნული გამოცდების ჩაბარება;
  • მისცეს მოსწავლეს ის უნარები, რომლებიც დაეხმარება მას საზოგადოებრივი საქმიანობის ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვაში;
  • დაეხმაროს მოსწავლეს მომავალი არჩევანის გასაკეთებლად (სწავლის გასაგრძელებლად და/ან შრომით საქმიანობაში ჩასაბმელად).