დაწყებითი სკოლა სწავლის პირობები


      სწავლების პირობები:


ა) სკოლის თითოეულ კლასში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობაა 15 მოსწავლე;

ბ) მოსწავლეთა ცოდნის გათანაბრების მიზნით, შედარებით ჩამორჩენილი მოსწავლეებისათვის ფუნქციონირებს დამატებითი მეცადინეობის ჯგუფები;

გ)  1-ლ-მე-4 კლასებში სპორტის გაკვეთილები მოიცავს სპორტულ ტანვარჯიშსა და ჭადრაკს;

დ) მე-5-მე-6 კლასებში სპორტის გაკვეთილები მოიცავს ტენისსა და ჭადრაკს;

ე)  მე-5 - მე-6 კლასის მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ კომპიუტერული პროგრამირების საფუძვლებს;

ზ) დაწყებითი  სკოლის მოსწავლეებისათვის სავალდებულოა სასკოლო (სასწავლო, სპორტული) ფორმის ტარება;

თ) სკოლას ემსახურება სასკოლო ტრანსპორტი.