დაყწებითი სკოლა – საფეხურის ძირითადი მიზნები

დაწყებითი საფეხურის ძირითადი მიზნებია:


  • მოსწავლეებისათვის სასწავლო გარემოსთან ადაპტირების ხელშეწყობა;
  • მოსწავლეთათვის სწავლის სწავლება;
  • დამოუკიდებლად სწავლისათვის ინფორმაციის მოძიებისა და დამუშავებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
  • ეროვნული სასწავლო გეგმით დაწყებითი საფეხურისათვის გათვალისწინებული პროგრამით სწავლება;
  • მრავალმხრივად განავითაროს ბავშვები დამატებითი/ფაკულტატური საგნების მეშვეობით;
  • მისცეს მოსწავლეებს საკუთარი ინტერესების/შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენის საშუალება;
  • მუდმივად გაუზარდოს სასწავლო მოტივაცია;
  • მოამზადოს მოსწავლე შემდგომ საფეხურებზე წარმატებულად სწავლისათვის.