საბაზისო სკოლა ეისი სწავლის პირობები


სწავლების პირობები

ა) სკოლის თითოეულ კლასში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობაა 15;

ბ) მოსწავლეთა ცოდნის გათანაბრების მიზნით, შედარებით ჩამორჩენილი მოსწავლეებისათვის ფუნქციონირებს დამატებითი მეცადინეობის ჯგუფები;

გ) მე-7-მე-9 კლასებში დადგენილია ხუთდღიანი სასწავლო კვირა;

დ) მე-8 -მე-9 კლასებში დამატებით ფაკულტატურ საგნებად ისწავლება ზოგადი უნარები და პროგრამირება;

ე) მე-7-მე-9 კლასებში სპორტის გაკვეთილები მოიცავს ჩოგბურთს (ტენისს);

ვ) მე-9 კლასიდან ისწავლება მენეჯმენტის საფუძვლები;

ზ) საბაზო სკოლის მოსწავლეებისთვის სავალდებულოა სასკოლო ( სასწავლო, სპორტული) ფორმის ტარება;

თ) სკოლას ემსახურება სასკოლო ტრანსპორტი