საბაზისო სკოლა ეისი მოსწავლეების მიღების წესი


  მოსწავლის მიღების წესი:

1. საბაზო საფეხურზე მოსწავლის შესაბამის კლასში ჩასარიცხად მშობელმა/მეურვემ უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება დირექტორის სახელზე;

ბ) მოსწავლის სრულყოფილი პირადი საქმე;

გ) შეფასება მიმდინარე/საბოლოო, აკადემიური მოსწრების პედაგოგიური დაკვირვების შედეგი, კომენტარები;

დ) ბრძანების ამონაწერი მოსწავლის ამორიცხვის შესახებ;

2. მოსწავლის ჩარიცხვაზე მშობელს შეიძლება უარი ეთქვას, თუ კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა შევსებულია;

3. საბაზო საფეხურის სამივე კლასში მოსწავლე ჩაირიცხება გასაუბრების საფუძველზე.